Himmat Aur Zindagi Essay

Great poem by Harivanshrai Bachchan

Lehron se dar kar nauka paar nahi hoti
himmat karne waalon ki haar nahi hoti

Nanhi cheenti jab daana lekar chalti hai
chadhti deewaron par sau baar fisalti hai
Mann ka vishwas ragon mein saahas banta hai
chadh kar girna, gir kar chadhna na akharta hai
Akhir uski mehnat bekar nahi hoti
koshish karne waalon ki haar nahi hoti

Dubkiyan sindhu mein gota khor lagaata hai
ja ja kar khaali haath laut aata hai
Milte na sahaj hi moti paani mein
badta doogna utsaah issi hairaani mein
Mutthi uski khaali har baar nahi hoti
himmat karne waalon ki haar nahi hoti…

Asafalta ek chunauti hai sweekar karo
kya kami reh gayi dekho aur sudhaar karo
Jab tak na safal ho neend chain ki tyago tum
sangharshon ka maidaan chhodh mat bhago tum

Kuch kiye bina he jai jai kaar nahi hoti
himmat karne waalon ki haar nahi ho

english translation:

The boat that qualms the waves
Never gets across
The mind that dreads and dares
Has never been at loss
The tiny ant, when it carries the grain
Lays it up into the heights of the wall
Falls slipping a hundred times,
Just as it tries again
The faith in the mind
Stirs courage in the nerves
It soars and slips, then slips and soars again
Until its efforts have not been in vain

The diver who scrounges deep into the oceans
Comes bare in his fist a number of times
It is not so painless
Eachtime he delves to hit upon a pearl
Someday, when out of those deep seas he whirls
And in surprise, that his efforts have brought
Glad, for his fist is not empty everytime
And in him that seamless effort
herald a cheery chime

O’ accept the failures that cross your way
They are just the challenging mile-stones
And build from right here, where you fell
Until all the shortcomings cease,
And you soar in success
Burn restful sleeps in the sacrificial pyres
Until tireless struggles brought smiles of joy
Oh! Do not run away from the battlefields
For triumph always yields such joy
Just after relentless endeavours……….

30.73778076.784439

Like this:

LikeLoading...

Related

Mere priye bhaaiyon, ek baar phir tumhare saath hone mein bahut achcha lagta hai. Main prarthna karta hoon ki mujhe divye madad mile jab main tumse is aosar par baatein karun.

Is Sammelan Kendra ko chod kar, hazaaron purohiti rakhnewale duniya bhar ke chapels mein ikattha hue hai aur kai sthaan mein bhi. Hum sab kisi bhi cheez mein ek dusre ke samaan hai, kyunki hamein Parmeshwar ke purohiti ka kaarye karne ko mila hai.

Hum yaha is dharti par uske itihaas ke vishesh samay par hai. Hamare mauke bahut hi kam hai, aur phir bhi hum kai musibaton ka saamna kar rahe hai, un mein se kuch sirf is samay ke liye alag hai.

Hum us duniya mein rehte hai jaha niti ke mul hai, ek mahaan sthaan, jo na swikaar kiya gaya hai, jaha paap khule tarah se hota hai, aur jaha behkaawe ke ird-gird pad kar hum aagyaaon ka paalan nahi kartein hai. Hum hamesha dabaao mein padh jaatein hai aur dhokebaaz prabhawein achche cheezon ko barbaad kar detein hain aur koshish kartein hai sansaari samaaj ke tatva-gyaan aur paramparaon ko badalna.

Ayse aur dusre chunaotiyon ke kaaran, hum hamesha faesla lete hai jo hamare kismat par nirbhar karta hai. Sahi faesla ko lene ke liye hamein, himmat ki zaroorat hai—nahi kehna ki himmat jab humein zaroori ho, haan kehne ki himmat jab yah karna sahi ho, sahi karne ki himmat kyunki yah sahi hai.

Kyunki samaaj aajkal Prabhu ke diye aadarsh aur siddhaanton se dur jaa raha hai, hamein jald hi bulaaya jaaega uska bachaao karne ke liye jispar hum vishwaas karte hai. Kya hamare paas himmat hoga yah karne ke liye?

Pradhaan J, Reuben Clark Jr. ne kaha, jo kai saalon se Pratham Adhyakshta ka ek sadasye tha. “Yahan par ayese stithiyaan thi jaha[woh] aadmi jiske paas vishwaas tha … ne mehsoos kiya hai ki unka sampurn vishwaas unke avishwaasi mitron ke liye un par hasi ban sakti thi, weh chahe apne vishwaas ko kam karein, ya itna had tak kam kartein ki uski haesiyat hi na ho, ya use inkaar karne ki koshish karenge. Is tarah ke log kapti hotein hai.”1 Hum mein se koi bhi kapti nahi kahalana chahega, aur kuch stithiyon mein hum apne vishwaas ko batlana nahi chahtein hai?

Hum apni madad kar saktein hai apne sahi karne ki ichcha ko kar ke agar hum apne aap ko un sthaanon par rakhein aur gatividhiyon mein bhaag lein jaha hamare soch mein achchaai ki prabhaao ho aur jaha Prabhu ki Aatma sukhi rahe.

Kuch samay pahele mujhe yaad hai maine padha tha ek pita ne jo salaah apne ek putra ko diya tha jab wah skool padhne dur ja raha tha. “Agar tum apne aap ko us sthaan par paao jaha tumhe nahi hona chahiye, wahan se chale jaao!” Main tum sab ko yahi salaah deta hoon: “Agar tum apne aap ko us sthaan par paao jaha tumhe nahi hona chahiye, waha se chale jaao!”

Hum sab ko hamesha himmat ki zaroorat hai. Hamare jiwan ke sabhi din mein himmat ki zaroorat hai—naaki sirf mahaan kaarye mein magar aur zyadaa jab hum faesla lete ya apne ird-gird ke stithiyon par jawaab detein hai. Scottish shaayar aur lekhakh Robert Louis Stevenson ne kaha: “Waha par saamaanye himmat ke kaarye ke kai gawahi nahi hai. Magar tumhara himmat anokha hai kyunki koi tumhe protsaahit nahi kar raha hai aur koi bheed tumhara gungaan nahi kar raha hai.”2

Himmat kai tarike se praapt hota hai. Isaai lekhakh Charles Swindoll ne likha: “Himmat ko sirf ladaai mein nahi zaroorat padhti hai … ya apne ghar mein nidarta se chor ko pakadte samay. Himmat ki sahi jaanch zyaada shaanti se hoti hai. Weh andar ka jaanch hai, jaise ki us samay vishwaasi rahena jab koi dekh nahi raha ho, … sthir khade rehna jab log tumhe samajh nahi paaye.”3 Main vishwaas karta hoon ki is andar ke himmat mein sahi karna bhi shaamil hai bhale hi hum dare, apne vishwaas ko bachaao bhale hi dusre hum par uske liye hasein, aur un vishwaas ko kam na karein chahe mitrein ya milansaar pad ko khona hi pade. Wah jo sahi ke is liye sthir khada raheta hai kuch samay par inkaar aur anjaan ho jata hai.

Dusre Vishwa Yudh ke daoraan United States Navy mein sewa karte samay, maine bahaduri ke kaarye ko sikha, khatron ke samay par, aur himmat ke uddhaaranon mein. Ek jo main kabhi nahi bhulunga jo ek 18-saal-umar ka naawik—hamare girjaghar ka nahi—jise prarthna ke liye dhamkana padta tha. Hamare sena mein 250 aadmi the, wah hi ek aadmi tha jo har raat ko apne khaat ke kinare ghutne par prarthna karta, kuch samay par jo vishwaas nahi karte the uski hasi udate aur chidhaate. Sir jhuka kar, wah Parmeshwar se prarthna karta tha . Woh kabhi nahi hichkichaat tha. Woh kabhi nahi haklaata tha. Uske paas himmat tha.

Kuch samay pahele, maine ek uddhaaran ko sunna jiska andar ki himmat sahi mein kam ho chuka tha. Ek mitra ne mujhe ek dhaarmik aur vishwaas-ko badhaane waale prabhubhoj ke sabha ke baare mein batlaya jismein usne aur uske pati ne unke ward mein bhaag liya tha. Ek jawaan purush jo Aaronic Purohiti ka paadri adhikaari tha ne pure dharam sabha ko prabhaawit kiya tha jab usne susamachaar ke sachchaai par baatein kiya aur aagyaon ko paalan karne ke khushiyon ka. Usne ek sachcha, gambheerta se chuna hua gawahi ko diya jab wah manch par khada hua, apne safed kamiz aur tie mein saaf aur sutra.

Baad mein usi din, jab woh mahila aur uske pati unke sthaan se kaar mein chale gaye, unhonne usi jawaan purush ko dekha tha jisne kuch ghante pahele unhe prerit kiya tha. Ab, phirbhi, wah bilkul hi alag dikha jab wah raaste par chal raha tha bekaar kapdon mein—aur tambaako pite hue. Mere mitra aur uske pati sirf bahut niraash aur udaas nahi hue, balki weh achambhe mein bhi the ki woh prabhubhoj mein ek tarah ka insaan tha aur phir turant hi ek dusra aadmi ho gaya.

Bhaaiyon, kya tum ek hi insaan ho jaha kahi par bhi ho aur jo kuch bhi kar rahe ho—wah insaan jo hamare Swarg ke Pita chahata hai ki tum raho aur woh insaan tum jaante ho ki tumhe hona hai?

Ek maha magzine ke ek jaanch mein, ek jaana-maana American college basketbol khilaadi jiska naam Jabari Parker tha, Girjaghar ka sadasye hai, se kaha gaya ki woh apne pita ke sabse achche salaah ko batlaye. Jabari ne jawaab diya, “[Mere pita] ne kaha, wahi insaan bano jo akele mein aur sab ke saamne ek samaan rehta hai.”4 Shaandar salaah hai, bhaaiyon, hum sab ke liye.

Hamare dharamshaastra mein kai tarah ke himmat ke uddhaaran hai jo hum sab ko aaj zaroorat hai. Bhavishyevakta Daniel ne mahaan himmat pradarshit kiya bahaduri se uska bachaao karte hue jo woh jaanta tha ki sahi tha aur prarthna ke himmat ko dikhlaaya, bhale hi usko maut ki dhamki praapt hui thi ki agar wah prarthna karta.5

Abinadi ne ek himmatwaala hone ke jiwan ko bitaya, jo dikha tha uske ichcha mein jab woh sach ko inkaar nahin karna chahata tha par apne jaan de sakta tha.6

Kya hum sab prerit nahi hue Helaman ke 2,000 yuva putron ke jiwan se, jisne himmat ke zaroorat ko sikhlaya aur dikhlaya tha maata-pitaon ke shikshanon ko himmat se nibhaane, ki sudh aur saaf raho?7

Shaayad is dhaarmik lekh ka har ek bhaag Moroni ke uddharan se bhara hua hai, jis ke paas himmat tha neki ko hamesha karne ka uske jiwan ke ant tak.8

Uske jiwan mein, Bhavishyevakta Joseph Smith ne anginit himmat ke uddharanon ko pradaan kiya. Un mein se ek bahut anokha cheez hua jab wah aur uske bhaaiyon ko saath baandha gaya tha—kalpana karo, saath baandha gaya— aur adaalat ke bagalwaale ek adha nirmaan hue kamre mein daal diya gaya Missouri, Richmond mein. Parley P. Pratt, jo unke saath jhel mein tha, ne ek khass raaj par likha: “Hum lete hue the jaise hum so rahe ho jab tak ki adhi raat ho nahi gaya tha, aur hum bahut hi peeda mein the, jabki humne kai ghanton tak taanon ko, bure gaaliyon, bure baatein aur hamare paharedaaron ke bekaar bhaasha ko sunna tha.”

Elder Pratt ne aage kaha:

“Maine sunna tha jab tak main bahut hi dukhi, achambhe mein, aur bahut hi gusse ke sachchaai ki aatma se bhar gaya tha ki main apne aap ko khada hua nahi rakh saka aur paharedaaron ko daatne laga; magar [maine] Joseph ko kuch nahi kaha, ya kisi aur ko, bhale hi main uske bagal mein leta hua tha aur jaanta tha ki wah jaaga hua hai. Achaanak hi wah khada hua aur sher ki tarah dhaarte hue awaaz mein, kaha, jitna bhi main yaad kar sakta hoon, in niche diye gaye shabdon ko:

“‘SHAANT… Ishu Maseeh ke naam se main tumhe daattey hue kahata hoon, aur tumhe aagya deta hoon ki hilo mat; main ek bhi minat nahi jee kar aur us tarah ke bhaasha ko sunn sakta. Us tarah se baatein karna bandh karo, ya tum ya main ISI SAMAY mar jaaenge!’”

Joseph “sidha khada raha mahaan mahatva se,” jaese Elder Pratt ke batlaya hai. Use bandha gaya tha, bina koi hatiyaar ke, aur phirbhi shaant aur mahaan bana raha. Wah daraone paharedaaron ko niche dekhta raha, jo kone mein ja rahe the ya uske paeron par gir rahe the. Yeh bas mein na aanewaale aadmiyon ne use chama maanga aur shaant rahe.9

Sabhi himmat ke kaarye aschariye nahi hote ya turant parinaam mein, aur phir bhi weh sab mann ko shaanti detein hai aur ek gyaan jisse sahi aur sachchaai ko bachatein hai.

Tumhare sthir ke liye vishwaasi rahene mushkil ho jaata hai jab tumhare kaarye hamesha ke badlaao par nirbhar ho aur dusron se ijazat leta ho. Daniel, Abinadi, Moroni, ya Joseph Smith ki tarah himmat ki zaroorat hai hum sab ko shaktishaali rahene aur aagyakaayi rahena hoga us par jo hum jaantein hai ki sahi ha.

Hum sab dar jhelenge, uphaas ko anubhav karenge, aur virodh ka saamna karenge. Hamare —hum sab—paas woh himmat rehni chahiye ki hum logpriye vichaar ka virodh kar sakein, nidarta purwak hamare siddhaanton ka bachaao karein. Himmat, naaki samjhota, hamein Parmeshwar ke ashirwaadon ke swikriti ko deta hai. Himmat shaktishaali aur sundar sadgun banta hai jab use sirf pahachaan ke saath maut aane ki ichcha ki tarah na ho balki sachchaai se saath jeene ki faesla ho. Jab hum aage badhatein hai, us tarah jeene ki koshish kartein hai jaisa hamein chahiye, hum zaroor Prabhu se madad praapt karenge aur Uske shabdon mein sahanubhuti ko paatein hai. Main Uske Joshua ke kitaab mein likhe hue vaadon se prem karta hoon:

“Naato main tujhe dhoka dunga, aur na chodunga. …

“… Majboot raho aur ek achche himmat ke: dar mat, nahito tu roega: kyunki Prabhu tumhare Parmeshwar hamesha tumhare saath hai kahi bhi tum jaaoge.”10

Mere pyaare bhaaiyon, karam ke himmat ke anusaar, hum yah batla shaktein hai, Devdut Paul ke saath, “Main Maseeh ke susamachaar se sharminda nahi hoon.”11 Aur phir, ussi himmat ke saath, hum Paul ke salaah ko maan kar piche chal saktein hai: “Vachan, aur chaal chalan, aur prem aur vishwaas, aur pavitrata mein vishwaasiyon ke liye adaarsh ban ja.”12

Haanikarakh jhagde hotein hai aur chale jaatein hai, magar ladaai insaan ke aatmaon ko bachaane ke liye lada jaata hai hamesha bina jhagde ke. Prabhu tumse saaf taur se kaheta hai, mujh se, aur sabhi sthaan ke purohiti ke rakhne waalon se ki sabhi insaan ko apna kaarye sikhna chahiye, aur saaodhaani se kaarye ko karna jitna bhi ho sake ko sikhna chahiye us adhikaar mein jis mein usko niyukti praapt hui ho.”13 Phir hum us tarah honge, jaise Devdut Paul ne batlaya tha, jaise “ek raaj purohiti,”14 vichaar mein sangatith aur swarg se shakti milega. 15

Main umeed karta hoon ki aajraat is sabha mein se jaane se pahele sabhi ko nishchay aur himmat hoga yah kahene ke liye ki, Job jo puraane samay mein raheta tha, “Kyunki ab tak meri saans barabar aati hai. … main apni imaandaari se na hatunga.”16 Main vinamrata se prarthna karta hoon ki yah shaayad ho Ishu Maseeh, hamare Prabhu, ke naam se, amen.

0 Thoughts to “Himmat Aur Zindagi Essay

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *